سرودۀ جمال الدین محمد عبدالرزاق (سرایندۀ سدۀ ششم هجری)

الحذار ای غافلان زین وحشت آباد الحذار

الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار

ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول

زین هواهای عَفَن، زین آبهای ناگوار

/ 2 نظر / 37 بازدید
میهن پرستان

با درود ایرانی،ایران تو را می خواند برای ثبت نوروز در تقویم سازمان ملل و دفاع از حق 50% ایران از دریای مازندران به پا خیزیم. http://persianspatriot.blogfa.com پاینده ایران

بهرام بالوانه

سنگینی یادهای سیاه را با تنهایی دو چندان می کنی … به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود . ارد بزرگ