نمونه هایی از متن های الواح هخامنشی/ایلامی زبان/تخت جمشید/perspolis fortifiction
نمونه‌هایی از متن‌های لوحه‌های هخامنشی

برگرداننده از ایلامی به آلمانی: هایده‌ماری کخ
از آلمانی به پارسی: ا. ح. اکبری شالچی
روشنگری: هر دو برگرداننده روی برگردان تحت اللفظی تأکید داشته اند.
از متن دانشنامۀ دکتری کخ:
Die religiösen Verhältnisse der Dareioszeit

PF 303
یک پیشوای دینی به‌نام              (Maškāma) maš-qa-ma
به‌دستور                 mu-iš-qa (muška)
پنج کوزه می ‌گرفته است. وی (آن را) برای ایزد (Brtakāmya) pír-da-qa-mi-ya می‌کند. 16


PF 337
پیشوای دینی na)ā (Bagap ba-qa-ba-na به دستور (Bagavīra) ba-ku-mi-ra هشتاد بر جو دریافت کرده است. وی دهش کرد، چهل بر برای اهورَه‌مزدا، چهل بر برای ایزدبانوی ) šišduž (Miši-iš -du-šmi-i. سپس کارگران آن‌را به مصرف رساندند. سال بیست و دوم.


PF 338
پیشوای دینی، ap-pír-qa (Abraka) به دستور šá-ru-uk-ba (Sārupa)، شانزده کوزه می دریافت کرده است. وی (آن‌را) این‌جا برای اهورَه‌مزدا و mi-iš-še-ba-qa (Visai Bagā) کرد و سیموت. سال بیست و یکم.


PF 375
یک پیشوای دینی به‌نام u-ru-ru (Oruru) به‌دستور ba-qa-ba-da  (Bagapāta)  هشت کوزه آبجو ‌را این‌جا برای ایزدان (ایزد) کرده است. در انبار غله x+1. سال بیست و پنجم.


PF 741
آتش‌بان da-a-ir-ri-sa (DahyuvraiJa) به‌دستور man-nu-ya (χvaniyāh)، شش بر آرد را به‌عنوان سهمیۀ دهِش‌ آیین‌‌های پرستشی برای ma-te-iz-zi-iš (χvādaičya)، برای ماه دهم، یازدهم (؟)، در مجموع دو ماه، سال چهاردهم (؟) دریافت کرده است.


PF 758
یک مغ به‌نام ir-da-kur-rad-du-iš (Rtaχratu) که سرپرست تقسیم دهِش‌ است، به‌دستور...دوازده کوزه می به‌عنوان دهِش‌ برای آیین‌های دهِش‌ دریافت کرده است. از ماه یکم تا دوازدهم، روی هم برای دوازده ‌ماه. برای یک ماه یک کوزه به او تعلق می‌گیرد. سال نوزدهم.


PF 1798
فَرَنَکَه به ir-še-na (Ršaina)، گردانندۀ کالاها می‌گوید: نه بر آرد به مغی به‌نام li-me-pír-da (Raivyabrta)، فرمانبردار من، به‌صورت جیره برای ماه هشتم و نهم، روی هم دو ماه. سال بیست و سوم، در ماه نهم.
ba-qa-pi-ik-na (Bagābigna) این‌را به نوشتن داد (آن‌را نوشت)، سفارش را از ya-u-na-a (Yanuaya) گرفت.


PF 2067
فَرَنَکَه به ú-šá-ya (Huçaya)، مِی‌بان گوید: سی کوزه می به آنان دهید، به روحانیانی که در qa-a-ma-ru-uk-kaš (Gaivarauka) می‌باشند. آنان می‌خواهند (آن‌را) برای ایزدان بخشش و دهِش‌ کنند، که در qa-a-ma-uk-ru-kaš (Gaivarauka) (معمول) است. سال بیست و دوم، همان‌گونه که پیش‌تر آورده شد.
و مهری که پیش‌تر از آن‌ِ من بود، گم شد. اکنون این مهری که بر این لوحه زده‌‌ام، به‌راستی از آن خودم است.
šá-ak-šá-ba-nu-iš (χšaçabānuš) این‌را به نوشتن داده (نوشته است)، سفارش را از pi-li-da-an (Belidan) دریافت کرده است. سال بیست و دوم، ماه سوم، روز شانزدهم.

PF 1154
یک روحانی بزرگ به‌نام ma-ra-zí-qa (Varāzika) به‌دستور
ú-šá-ya (Huçaya)، 56 بر میوه، 46 (بر) خرما، ده (بر) انجیر دریافت کرده است. همین‌کس (آن‌ها را) به 42 کارگر، مصرف‌کنندۀ جیره داد، در ماه دوازدهم.

PF 1219
یک روحانی بزرگ به‌نام kam-bar-ma (Gaubarva)، شش کوزه می دریافت نموده است. وی (آن‌را) به زنان شیرده داده است. چهل زن پسر زاییده‌اند، هر‌کدام یک کوزه دریافت داشته است. و 42 زن، دختر زاییده‌اند، هر‌کدام پنج قه ستانده‌اند. آنان (آن‌را) در دوازده ماه گرفته‌اند. سال بیست و سوم.

PF 1224
یک روحانی بزرگ به‌نام -du-da (χšaita) še (در) تخت‌جمشید، به‌دستور áš-ba-šu-ip-ti-iš (Aspasuptiš)، 32 بر جو دریافت نموده، متصدی ab-ba-te-ye (Āpātiya)، همین‌کس آن‌ها را ستانده است. وی (آن‌ها را) به‌عنوان خوراک دلخواه به زنان شیرده (در) تخت‌جمشید، زنان نخ‌ریس ایونی، به تصدی ab-ba-te-ya (Āpātiya) و mi-iš-šá-ba-ba (Miçabāda) داده است. نُه زنی که پسر زاییده بودند، هر‌کدام شایستۀ دو بر شدند. چهارده زنی که دختر زاییده بودند، هر‌کدام شایستۀ یک بر گشتند.
ماه دوازدهم، سال بیست و دوم.


PF 1979
صورت‌حساب‌ سال بیستم انجام شد، یک دژ به‌نام iš-ti-ya-nu-iš (Ištiyāniš)، در همان. یک مأمور ویژۀ غلات به‌نام uk-šu-iš-tur-ra (χšaustra)، یک آتش‌بان به‌نام u-ma-qa (Haumaka)، یک نگهبان انبار به‌نام an-du-uk-qa (Hinduka)، صورت‌حساب‌ روی‌هم از سوی سه کس نوشته شد.
اینان چهار (ارته‌بن) یک بر شش قه جو گرفتند.
سپس آنان جوها را فروختند. آن‌گاه این جوها به uk-šu-iš-tur-ra (χšaustra) سپرده شد.
باز در همان دژ، یک دستیار نگهبان میوه‌ها به‌نام ma-ra-za (Varāza)، آتش‌بان u-ma-qa (Haumaka)، نگهبان انبار an-du-uk-qa (Hinduka)، صورت‌حساب به دستِ روی هم سه کس نوشته شد.
آنان چهار (ارته‌بن) یک بر میوه دریافت کردند.
آنان سپس این میوه‌ها را فروختند.
آن‌گاه این بخش از میوه‌ها به ma-ra-za (Varāza) سپرده شد.


PF 1998
سطر 1 تا 10.
روی‌هم 2450 (کوزه) می (در) ma-an-ha(?)-ráš (Manharaš)، درست انبار شد، به‌دستور kur-iš-na (Kršna)، سرپرست می‌اندازی، šá-ut-ra-ba-nu-iš (χšaJrabānuš) آتش‌بان.
سطر 15 و 16.

PF 2003
سطر 1 تا 7.
می به‌عنوان بهرۀ میوه (در) sir-šá-ma-ut-ti-iš (Zrštvatīš) به‌دستور ba-qa-bar-na (Bagafarnah)، سرپرست می‌اندازی، mu-ti-na- (Maudina) آتش‌بان، این صورت‌حساب برای سال نوزدهم است، این در سال بیست و دوم، ماه ششم فرستاده شد. 

/ 2 نظر / 69 بازدید
گروه وبلاگ نویسی لبخندایرانی

سلام برشما هنرمندعزيز وبلاگ نويس توانا با توجه به بازديد از وبلاگ شما ورضايت كامل از مطالب موجود در وبلاگ شما از شما در خواست مي شود كه در صورت بازديد از وبلاگ ما كه داراي پيش از160 دوست لينكي همكار است تبادل لينك داشته باشيد.در صورت توافق افتخار داده ولينك وبلاگ* لبخندايراني-پسرانه قديم *را در وبلاگتان قرار دهيد و خبردهيد تا در عرض حداقل 30دقيقه پس از بازديد پيغام شما در فهرست لينكي اين وبلاگ قرار گيريد و به بيش از 100نفر از دوستان ما معرفي شويد براي حمايت از اين وبلاگ خواهشمنديم بر روي تبليغات موجود در وبلاگ ما كليك كنيد.شاد وموفق باشيد www.iranpk.persianblog.ir مديريت:hu

لرستان ما

سلام استاد.. این لوحه ها به زبان ایلامی اند یا به خط ایلامی؟ آیا فرهنگ لغتی به زبان ایلامی وجود دارد؟ در مورد زبانهای باستانی ایران کتابهای زیادی دیده ام اما ایلامی...