عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

نام های مردان در افغانستان

نام های رایج مردان در افغانستان/ امیر حسین اکبری شالچی

 

 

باختر

بازارشاه/ بازارشا

بازمحمد

باقی

بایَزید

بَبرَک

بختیار

برات

برکت‌الله

بَرمَک

برهان‌احمد

برهان‌ُالدین

برهان‌الله

بَریالَی

بسم‌الله

بسیط

بشیر

بشیراحمد

بصیر

بصیراحمد

بَکتاش

بِلال

بما

بهاءالدین

بهادرشاه/ بادُرشا

بهرام

بَهرَک‌خان

بَهلول

بهنام

بیرنگ

پادشا

پرتَو

پرویز

پَشتون

پَندآغا

پیرمحمد

پَیوندعلی

تابش

تاج‌محمد

تمیم

تمین

تورپکی / Tūrpekay

تَوفیق

تیمور

تیمورشاه/ تیمورشا

ثمرگل

جارالله

جان‌آغا

جانان

جانداد

جان‌محمد

جاوید

جبّار

جعفر

جِلال

جلال‌الدین

جلیل

جمال

جمال‌ناصر

جمشید

جمشیداحمد

جمشیدالله

جمعَه

جمعه‌خان

جمعَه‌گل

جمیل

جمیل‌خان

جهان‌الله

جواد

جوانشیر

جیلانی

حاجی

حاجی‌خان

حارث/ آرِث

حامد/ آمِد

حبیب/ اَبیب

حبیب‌الله/ اَبیب‌الله

حدیث

حریف

حَسام

حَسام‌الدین

حسن

حسن‌شاه

حَسیب

حُسَین

حُسَین/ اُسَین

حسین‌احمد

حَشمت‌الله/ اَشمَت‌الله

حَشمت‌خان

حضرت

حفیظ

حفیظ‌الله

حَکَم‌الله

حکمت

حکمت‌الله

حکیم/ اَکیم

حکیم‌الله

حکیم‌خان

حلیم

حلیم‌الله

حمدالله

حمزَه

حمزَه/ اَمزَه

حمیدالله

حنیف/ اَنیف

حیات‌الله

حَیدر/ اَیدَر

خادم

خال‌الدین

خالد

خالق

خان

خان‌آغا

خان‌جان

خانجان

خان‌محمد

خدایْ‌نظر

خلیل

خلیل‌احمد

خلیل‌الرحمان

خلیل‌الله

خوشحال/ خوشال

خیال‌شاه

خَیبَر

خیرالدین

خَیرالله

خیرمحمد

دادگُل

 

 

محمدابراهیم

محمدآجان

محمداَجمل

محمداسحاق/ محمداسحق

محمداسلم

محمداسماعیل/ محمداسمعیل

محمداشرف

محمدآصف

محمداعظم

محمداعلم

محمدافضل

محمداقبال

محمداکبر

محمداکرم

محمداَکمَل

محمدالله

محمدامان

محمدامین

محمدانور

محمداَیاز

محمد‌ایوب

محمدباقر

محمدبشیر

محمدبصیر

محمدپادْشاه

محمدپاشا

محمدتقی

محمدتَمیم

محمدجان

محمدجاوید

محمدجعفر

محمدجلیل

محمدجمال

محمدحسن/ محمداَسَن

محمدحسَین

محمدحلیم

محمدحمید

محمدحنیف

محمدداود/ محمدداوود

محمدداور

محمدرامز

محمدرسول

محمدرضا

محمدرفی/ محمدرفیع

محمدرفیق

محمدزُبَیر

محمدزمان

محمدسالم

محمدسرور

محمدسعید

محمدسلیم

محمدسلیمان

محمدسیرت

محمدشاه

محمدشِریف

محمدشفیق

محمدشِکیب

محمدصابر

محمدصادق

محمدضیا

محمدطاهر

محمدطاوس/ محمدطاووس

محمدظاهر

محمدظریف

محمدعابد

محمدعارف

محمدعاصم

محمدعالِم

محمدعبدالحمید

محمدعبدالعزیز

محمدعبدالمجید

محمدعتیق

محمدعثمان

محمدعزیز

محمدعظیم

محمدعَلَم

محمدعلی

محمدعمر

محمدعیسی

محمدغَوث

محمدفرخ

محمدفرید

محمدفیصل

محمدقادر

محمدقاسم

محمدقربان

محمدقَسیم

محمدکاظم

محمدکَبَل

محمدکبیر

محمدکریم

محمدکمال

محمدگل

محمدگلاب

محمدگلی

محمدلطیف

محمدمتین

محمدمثال

محمدمجتبی

محمدمجید

محمدمختار

محمدمصطفی

محمدمعصوم

محمدمهدی

محمدموسی

محمدمیرویس

محمدنادر

محمدناصر

محمدنذیر

محمدنسیم

محمدنصیر

محمدنعمان

محمدنعیم

محمدنور

محمدهارون

محمدهاشم

محمدهمایون

محمدوحید

محمدوزیر

محمدیاسین

محمدیاقوت

محمدیحیی

محمدیعقوب

محمدیوسُف

محمدیونُس